HISTORIA SZKOŁY

Stronę tę opracowano na podstawie
artykułu mgr Doroty Plury
zawartego w folderze upamiętniającym 60 - lecie szkoły podstawowej.

Rozwój szkoły w latach 1945 - 1949

       Pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej skupione były przede wszystkim na odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych. Zniszczenia wojenne nie ominęły również Rud. W wyniku działań wojennych spaleniu uległy budynki przedwojennej szkoły, a nowo powołane władze musiały znaleźć siedzibę dla uczniów w tym najtrudniejszym okresie, do czasu wybudowania nowego gmachu szkolnego. Ówczesny wójt gminy Rudy Jan Frelich powołał powojenną szkołę w dniu 21 czerwca 1945 roku, a na miejsce jej siedziby wyznaczył dom prywatny państwa Kowaczek, mieszczący się przy ulicy Wiejskiej 162 (obecnie ulica Rogera): „ Daję wam ten budynek, kazałem go oczyścić, a więcej nie mogę”.
        Pierwszym kierownikiem powojennej szkoły został Leon Nowak. Rozpoczął on energiczne starania o wyposażenie szkoły. Pierwszą klasę lekcyjną stanowiła sala restauracyjna na parterze, którą wyposażono w poniszczone meble, szafy przyniesiono z wypalonego zamku.
        Inauguracja pierwszego powojennego roku szkolnego miała miejsce 10 lipca 1945 roku. Rudzka szkoła była pierwszą szkołą na terenie powiatu raciborskiego, poza trzema działającymi w pobliskim Raciborzu. Liczba uczniów wynosiła 355 osób z roczników od 1931 do 1938, które podzielono na 4 zespoły (klasy). Lekcje odbywały się dla każdego zespołu, co drugi dzień po 2 lub 3 godziny w lipcu i w sierpniu 1945 roku. Skupiono się głównie na nauce języka polskiego.
        Uroczyste rozpoczęcie pierwszego pełnego roku szkolnego miało miejsce 1września 1945 roku. Kierownikiem i nauczycielem w jednej osobie był nadal Leon Nowak. W roku szkolnym 1945/1946 do rudzkiej szkoły uczęszczało 333 uczniów. Zajęcia podobnie jak wcześniej odbywały się w zespołach, ale wśród klas starszych frekwencja była niska.
        W celu poprawienia warunków pracy i nauki w okresie wakacyjnym przebudowano mieszkania na piętrze budynku, dzięki czemu zyskano 2 sale lekcyjne o wymiarach 9 m x 6 m. Mimo tych zabiegów nie rozwiązano problemu złych warunków nauki, wobec czego kierownik Nowak porozumiał się z budowniczym Rafałem Kanią, któremu zlecił wykonanie projektu nowego gmachu szkolnego. Projekt następnie przesłano do Kuratorium w celu zatwierdzenia.
        Od kwietnia 1948 roku rozpoczęto prace przygotowawcze terenu pod budowę nowej szkoły, w których brali czynny udział uczniowie VI i VII klasy. Nowy, dwupiętrowy, nowoczesny gmach, z centralnym ogrzewaniem doprowadzono do stanu surowego jeszcze w 1949 roku.

Rozwój szkoły w latach 1950 – 1973

      1 września 1950 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego i otwarcie nowego gmachu. Budynek Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego wzniesiono głównie z finansów Funduszu Odbudowy Szkół.
        Szkoła prowadziła szeroką działalność edukacyjną. Działały: zespół taneczny, kółko krajoznawczo – turystyczne, matematyczne, techniczne, miczurinowskie, polonistyczne, teatralne, sportowe, drużyna harcerska, koło PCK, którego zadaniem było dbanie o czystość i estetykę obejścia, SKO oraz Szkolne Koło Odbudowy Warszawy.
        W roku szkolnym 1950/1951 szkoła wzbogaciła się o boisko do siatkówki, a w 1965 roku w nieistniejący obecnie amfiteatr. Od 1958 roku działała w szkole stołówka, a od września 1961 r. spółdzielnia uczniowska. W roku 1965 dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły Zygmunta Rozpendowskiego doposażono bibliotekę szkolną. Od 1965 roku funkcjonował także szkolny chór „Rudzik”, a od roku 1966 ognisko muzyczne prowadzone przez Ośrodek Muzyczny w Rybniku. Przy szkole urządzono ogródek geograficzny, w którym młodzież dokonywała pomiarów temperatury i opadów, a także działkę, którą uprawiali uczniowie. W 1965 r. szkoła wzbogaciła się w nowy gabinet biologiczny.
        Rok 1965/1966 był ostatnim rokiem szkolnym siedmioklasowej szkoły podstawowej. Od 1 września 1966 roku edukacja w szkole podstawowej miała trwać 8 lat.
      Podczas wakacji rokrocznie budynek szkoły wynajmowano na kolonie, w których uczestniczyły dzieci z całej Polski, a w wakacje 1970 roku w Rudach przebywała młodzież na koloniach z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Rozwój szkoły w latach 1973 – 1999

        1 września 1973 roku szkoła w Rudach decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Opolu otrzymała nazwę: Zbiorcza Szkoła Gminna w Rudach im. Jana III Sobieskiego i pod tą nazwą działała do 1977 roku, kiedy to na skutek likwidacji gminy w Rudach zmieniono również nazwę szkole, która jednak nadal zachowała charakter szkoły zbiorczej.

Tablica upamiętniająca powstanie Zbiorczej Szkoły Gminnej


Tablica upamiętniająca powstanie Zbiorczej Szkoły Gminnej

        W latach 1980 – 1990 przeprowadzono modernizację budynku. W tym okresie dobudowano pion sanitarny i szatnie, wyremontowano salę gimnastyczną. Powstały pracownie: fizyczna, matematyczna, historyczna, które wyposażono w nowoczesny sprzęt.

Pracownia biologiczna    Pracownia biologiczna    Pracownia historyczna    Pracownia historyczna    Pracownia historyczna

        W latach 1991 – 1994 wymieniono dach, instalację elektryczną, zmodernizowano centralne ogrzewanie. W szkole rozpoczęło także działanie studio radiowe i studio telewizyjne.
        Szkoła prowadziła nadal szeroką działalność pozalekcyjną, organizując kółka zainteresowań: biologiczne, historyczne, polonistyczne, matematyczne, krajoznawczo – turystyczne. Prowadzono także Szkolną Kasę Oszczędności, PCK, Spółdzielnię Uczniowską „Jagódka”, Szkolne Koło Sportowe „Sokół”, chór Crescendo, kółko recytatorskie, bibliotekę szkolną oraz świetlicę.
        Uczniowie brali udział w licznych konkursach powiatowych, wojewódzkich i olimpiadach przedmiotowych m.in. z języka polskiego, historii, fizyki, biologii, języka niemieckiego i geografii.
        W roku szkolnym 1995/1996 za czasów ówczesnego dyrektora mgr Henryka Siedlaczka szkoła rozpoczęła współpracę z niemiecką szkołą Schule Altstadt w Rendsburgu w ramach projektu pod patronatem Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie. W 1998 roku szkoły w Rudach i Rendsburgu pozyskały do wspólnej współpracy szkołę z hiszpańskiej miejscowości Torrox Costa, a następnie szkołę z francuskiego Vierzon.
        26.V.1996 roku następuje ufundowanie sztandaru z okazji 50 rocznicy założenia Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach, oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez najstarszego pracującego nauczyciela p. Engelberta Wieczorek.Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 50 rocznicy założenia szkoły     Tablica pamiątkowa z okazji 50 rocznicy założenia szkoły

        W 1998 roku jako jedna z pierwszych szkół otrzymaliśmy pierwszą pracownię komputerową z dostępem do Internetu, wtedy jeszcze poprzez łącze telefoniczne.
      Od 1999 roku do grona współpracujących ze sobą europejskich szkół dołączyła szkoła czeska Zakladni Škola w Bolaticach. Szkoła prowadziła współpracę w ramach programu Sokrates – Comenius oraz Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży „Jugendwerk”, dzięki której uczniowie rudzkiej szkoły mogli poznać kulturę, tradycję oraz zasady funkcjonowania szkół w Europie.

ŻYCIE SZKOŁY PO REFORMIE OŚWIATY W 1999 ROKU

        Reforma oświaty w 1999 roku stanowi istotny przełom w dziejach Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach.
        W poprzedzającym roku szkolnym zapadają decyzje o utworzeniu w polskim systemie oświatowym nowego typu szkoły: gimnazjum. Dzięki staraniom dyrektora szkoły Henryka Siedlaczka oraz rady pedagogicznej Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej podejmuje decyzję o utworzeniu Gimnazjum w Rudach. W budynku szkoły w dniu 1 września rozpoczynają działalność dwie niezależne placówki oświatowe: sześcioletnia szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum. Tym samym rok szkolny 1998/1999 był ostatnim rokiem funkcjonowania ośmioletniej szkoły podstawowej. Dyrektorem gimnazjum zostaje Adrian Plura. Henryk Siedlaczek pełni funkcję dyrektora szkoły podstawowej do dnia 15 listopada 1999 roku, kiedy to zostaje etatowym członkiem zarządu powiatu raciborskiego, w kolejnej kadencji samorządowej (2002 – 2005) pełni funkcję Starosty Raciborskiego, a obecnie jest Posłem na Sejm RP (wybory 2005). Jego następcą zostaje pani Renata Sobczyk, dotychczasowy wicedyrektor szkoły. Wygrywa ona konkurs na dyrektora szkoły, na zastępcę powołuje nauczyciela wychowania fizycznego Zdzisława Włodarka. W latach 1999 – 2003 szkoła podstawowa i gimnazjum funkcjonują jako dwie niezależne placówki oświatowe. W 2003 roku władze samorządowe podejmują decyzję o połączeniu podstawówki i gimnazjum w Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach. Konkurs na dyrektora zespołu wygrywa dotychczasowy dyrektor gimnazjum Adrian Plura, który obejmuje funkcję z dniem 1 września 2003 roku. Na swojego zastępcę powołuje panią Renatę Sobczyk – dotychczasowego dyrektora szkoły podstawowej.
        Szkoła podstawowa po reformie w 1999 roku to nie tylko zmiany formalne polegające na skróceniu etapu edukacyjnego, to również istotne zmiany programowo – merytoryczne: zlikwidowane zostają takie przedmioty jak: fizyka, chemia, biologia, geografia - pojawia się za to jeden przedmiot łączący elementy w/w dziedzin: przyroda, pojawia się także pojęcie nauczania blokowego, które obliguje nauczycieli pokrewnych przedmiotów do koordynacji i współdziałania. W klasach dotychczasowego nauczania początkowego pojawia się nowa nazwa: kształcenie zintegrowane, dla uczniów klas I – III znikają oceny, a pojawia się ocenianie opisowe. Przepisy oświatowe zaczynają nakładać na nauczycieli coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące kwalifikacji.
        W 2000 roku szkoła zatrudnia nauczyciela języka angielskiego - panią Karolinę Jankowską z Kuźni Raciborskiej. Odtąd w szkole nauczane są dwa języki: dotychczasowy język niemiecki jako język ojczysty oraz język angielski jako język obcy.
        Dużą wagę przykłada się również do edukacji informatycznej uczniów. Pracownia komputerowa pozyskana w 1998 roku w ramach programu MEN: „Internet w każdej gminie” służy uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W klasach drugich i trzecich szkoły podstawowej wprowadza się z sukcesem nauczanie podstaw informatyki. Dziewięciostanowiskowa pracownia zostaje rozbudowana o dodatkowe 4 stanowiska, co doprowadza do standardu: maksymalnie 2 uczniów przy komputerze w czasie lekcji.
        W dalszym ciągu kontynuuje się w szkole realizację programu Sokrates/Comenius, którego koordynatorem jest pani Brygida Leszczeńska. Szkoła współpracuje z szkołami w: Niemczech, Francji, Anglii, Hiszpanii, Czechach. Uczniowie najstarszych klas biorą udział w wymianie młodzieży.
        Dużą wagę przykłada się również do edukacji regionalnej oraz edukacji ekologicznej. Akcje i projekty o charakterze proekologicznym (Dzień Ziemi, Dzień Sprzątania Świata, Dzień Drzewa i inne) wchodzą na stałe w kalendarz imprez szkolnych.
        W 2000 roku następuje wyprowadzenie z budynku szkolnego stołówki szkolnej oraz kuchni z zapleczem. Jest to spowodowane wzrastającą liczbą uczniów –oddziałów klasowych oraz brakiem dostatecznej ilości pomieszczeń do nauki. Pomieszczenia po kuchni i stołówce zostają przebudowane i służą jako klasy lekcyjne, stołówka zaś zostaje przeniesiona do budynku nadleśnictwa po przeciwległej stronie ulicy.
        W roku szkolnym 2003/2004 rada pedagogiczna podejmuje decyzję o przystąpieniu do programu „Szkoła z Klasą”. We wrześniu 2004 roku zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum otrzymują certyfikat „Szkoły z Klasą”, który jest nie tylko wyróżnieniem, ale również obliguje do wysokiego poziomu nauczania oraz innych działań edukacyjno-wychowawczych.

Certyfikat Szkoły z klasą     Dyplom Szkoły z klasą

        W 2004 roku szkoła pozyskała kolejną pracownię komputerową w ramach programu MENiS: „Pracownia komputerowa w szkole podstawowej”.


Pracownia komputerowa z 2004 roku

        10 nowoczesnych stanowisk komputerowych wzbogaca bazę dydaktyczną szkoły, która posiada już 3 pracownie komputerowe, w tym: dwie w szkole podstawowej oraz jedną typu Apple w gimnazjum. Pozwala to na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Internetu oraz komputerów również na zajęciach innych niż informatyka.
        W 2006 roku biblioteka szkolna zostaje przeniesiona z II piętra na parter, gdzie również znajduje swoje miejsce Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – czyli 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu pozyskane dla gimnazjum w ramach programu MENiS. Korzystają oczywiście również z niego uczniowie szkoły podstawowej.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej

Nauczyciele i uczniowie

        Historię szkoły tworzą nie mury, a pracujący w niej nauczyciele i ucząca się młodzież.
        Po otwarciu placówki (10 lipiec 1945r) jedynym nauczycielem a zarazem kierownikiem szkoły był Jan Nowak. Sytuacja ta utrzymała się przez cały rok szkolny 1945/46. Dopiero 11 czerwca 1946 roku do pracy zgłosiła się Anna Zachłod. W kolejnych latach liczba nauczycieli zaczęła stopniowo wzrastać. Przyrost liczby nauczycieli uczących w szkole w Rudach przedstawia tabela.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych latach


ROK SZKOLNYOGÓŁEMLICZBA NAUCZYCIELI
KOBIETMĘŻCZYZN
1945/46101
1946/47321
1947/48422
1948/49422
1949/50514
1950/51523
1951/52633
1952/53743
1953/54862
1954/55752
1955/56752
1956/57642
1957/58532
1958/59633
1959/60532
1960/61624
1961/62734
1962/63734
1963/64743
1964/65743
1965/66734
1966/671275
1967/681385
1969/7015114
1971/7215114
1973/7421156
1975/7623176
1977/7823185
1979/8022184
1981/8224195
1983/8424177
1985/8624177
1987/8825196
1989/9023176
1991/9223176
1993/9427207
1995/9628208
1997/9829208
1998/9932248
1999/0030237
2000/0130246
2001/0235296
2002/0337307
2003/0436297
2004/0536297
2005/0635287
2006/0738307
2007/0839327
2008/0942366
2009/1041347
2010/1139327
2011/1239327
2012/1340337

        Z biegiem lat wzrasta również wykształcenie nauczycieli. Do roku 1966 dominowało wykształcenie średnie (Liceum Pedagogiczne). Od tegoż roku nauczyciele posiadają wykształcenie po Studium Nauczycielskim. Po utworzeniu Zbiorczej Szkoły Gminnej (z zamiarem wprowadzenia szkoły dziesięcioletniej) do szkoły zgłasza się coraz więcej nauczycieli z wyższym wykształceniem. Pracujący zawodowo podnoszą swoje kwalifikacje na studiach zaocznych. Na koniec roku szkolnego 1998/1999 na 32 nauczycieli - 27 posiada wyższe wykształcenie, dwoje średnie (LP), a troje kontynuuje studia wyższe.
        Mówiąc o kadrze nauczycielskiej należy odnotować fakt, iż od roku 1991 (po wprowadzeniu do szkoły katechezy) członkami rad pedagogicznych zostają księża katecheci. Mówiąc o pracy nauczycieli trzeba pamiętać, że praca ich nie kończyła się w murach szkoły. Byli i są silnie związani ze swym środowiskiem, aktywnie uczestniczyli w pracach społecznych, czy też działali w organizacjach na terenie wsi.
        Na co dzień nauczyciele doskonalili swój zawód uczestnicząc w różnego rodzaju formach dokształcania. Dla przykładu od 1993 roku są to takie formy: kursy doskonalenia zawodowego, warsztaty metodyczne, edukacja ekologiczna, wychowanie komunikacyjne, warsztaty integracyjne nauczania początkowego, Instytut Goethego, warsztaty językowe w Poczdamie, studia podyplomowe.
        Lata 1989/99 to doskonalenie nauczycieli na kursach zewnętrznych (lider, mentor) jak i na szkoleniach wewnętrznych, do wprowadzenia nowych programów nauczania w zreformowanej szkole.
        1 września 1945 roku do szkoły zgłosiło się 333 uczniów. Frekwencja dzieci rocznikowo najstarszych była słaba. Przyczną tego stanu rzeczy był fakt, że u blisko 80% dzieci szkolnych nie było ojca. Na obniżenie frekwencji miały również wpływ takie zjawiska jak: głód, choroby czy też brak odzieży i obuwia. Dzieci starsze ponadto musiały pracować zastępując w domu brakującego ojca. Liczba uczniów w latach 1945 - 1999 przedstawia poniższa tabelka.

Liczba uczniów w latach 1945 - 1999


ROK SZKOLNYLICZBA UCZNIÓWLICZBA ODDZIAŁÓW
1945/46333brak danych
1949/503387
1950/513197
1951/522817
1952/532668
1953/542167
1954/552027
1955/561717
1956/571537
1957/581457
1958/591487
1959/601577
1960/611837
1961/622118
1962/632308
1963/642618
1964/652808
1965/663079
1966/6735915
1967/6841115
1969/7042716
1971/7247016
1973/7455720
1975/7655821
1977/7850720
1979/8048517
1981/8240716
1983/8439618
1985/8637817
1987/8838817
1989/9037316
1991/9236716
1993/9440017
1995/9645517
1997/9845917
1998/9944917

        Lata 1946 - 49 nie zostały umieszczone w tabeli ze względu na brak kompletnych danych o liczbie uczniów.

        Po wprowadzeniu zmian na skutek reformy oświaty we wrześniu 1999 roku liczba uczniów przedstawia się następująco:

Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w latach 1999 - 20012


ROK SZKOLNYLICZBA UCZNIÓWLICZBA ODDZIAŁÓW
1999/0043119
2000/0133914
2001/0231413
2002/0329312
2003/0427112
2004/0526612
2005/0624612
2006/0724812
2007/0824212
2008/0923512
2009/1023812
2010/1123112
2011/1223512
2012/1320912

Liczba uczniów Gimnazjum w latach 1999 - 2012


ROK SZKOLNYLICZBA UCZNIÓWLICZBA ODDZIAŁÓW
1999/00603
2000/011215
2001/021928
2002/032028
2003/042009
2004/051808
2005/061677
2006/071406
2007/081346
2008/091246
2009/101326
2010/111376
2011/121366
2012/131286

Kadra pedagogiczna w latach 1945 - 2012

Pierwsza kadra pedagogiczna

  1. Leon Nowak

Kadra pedagogiczna w latach 1945 - 2012


 1. Anna Zachłód 51. Alicja Zinterstein-Wrzosok101. Urszula Czerwińska151. Monika Choroba
 2. Julia Wojak 52. Jan Szabat102. Jolanta Remiorz152. Anna Müller
 3. Ginter Stiler (Marian Cichowski) 53. Irena Szabat103. Irena Korotusz153. Sylwia Przybyła
 4. Józefa Inglot 54. Ewa Mucowska104. Gerd Nosiadek154. Joanna Zieleń
 5. Stefania Bdatnicka 55. Krystyna Gawlik105. Urszula Morgała155. ks. Mariusz Babula
 6. Bronisław Piełka 56. Grażyna Szymańska-Belkius106. Grażyna Nosiadek (Depta)156. Marcin Gałuszka-Biernacki
 7. Józef Kosik 57. Halina Kukurowska-Kosteczko107. Katarzyna Lubos (Morgała)157. Jarosława Kolorz
 8. Anna Czaja 58. Urszula Skiba-Włodarek108. Alina Kwaśna158. Agnieszka Siedlaczek (Dudała)
 9. Jan Paciok 59. Halina Kotala109. Iwona Weis-Wyjadłowska159. Weronika Piontek
10. Klara Mazurek 60. Józef Szlezinger110. Danuta Galińska-Stasiak160. Anna Powała (Dzieżok)
11. Krystyna Kostka 61. Jan Popławski111. Barbara Kania161. Iwona Kołtun
12. Grzegorz Prus 62. Krystyna Tomaszewska112. Gabriela Michna162. Jan Surga
13. Karol Bilecki 63. Lucyna Koczwara113. Sylwia Kołodziej-Magiera163. Danuta Rzepka
14. Ernestyn Urbas 64. Romualda Feldman114. Grażyna Wolnik-Zachłód164. Aleksandra Fuchs
15. Wincenty Maciejczyk 65. Konrad Feldman115. Dariusz Oleszowski165. Krystyna Hareńczyk
16. Henryk Opolski 66. Irena Staniak116. Adrian Plura166. Katarzyna Spyra
17. Klara Sobol 67. Jadwiga Sładek117. Bogumiła Haładus167. Paulina Solich
18. ...... Sielińska 68. Elżbieta Bonk118. Marian Kapelusz168. Karol Skwarski
19. Izabela Mastyka 69. Adela Sławik119. Marzena Pyrzyńska169. ks. prob. Rafał Wyleżoł
20. Helena Wnęk-Wróbel 70. Marta Pietrzak120. Grażyna Płocidem170. Patrycja Szkarłat
21. Arkadiusz Herman 71. Maria Ślązak121. Janusz Biadacz171. Eugeniusz Piechula
22. Jan Spyra 72. Anna Fros122. ks. prał. Władysław Kopeć172. ks. Jacek Orszulak
23. Anna Lechowska 73. Antonina Cierpka123. ks. Marian Piotrowski173. ks. Marcin Kutek
24. Janina Nabiałek 74. Barbara Drzewińska-Podgórska124. ks. prob. Bonifacy Madla174. Beniamin Miera
25. Karol Schöp 75. Teresa Zagrodzka125. ks. Andrzej Wandzel
26. Jadwiga Berger 76. Renata Sobczyk126. Brygida Holeczek-Leszczeńska
27. Helena Radecka 77. Stanisław Kapcia127. Maria Waluga
28. Horst Lill 78. Władysława Polonius128. Wiesława Fidyk
29. Anna Malerczyk 79. Jolanta Rostek129. Bożena Giemza
30. Władysław Fejklowicz 80. Krystyna Piszczyk130. Monika Ogrodnik
31. Lidia Kretek 81. Eugenia Matkowska-Miedziak131. Dorota Plura (Ważna)
32. Adela Paulus 82. Tadeusz Miedziak132. Renata Paradowska
33. Hubert Masarczyk 83. Zenon Sobczyk133. ks. Stanisław Knura
34. Aniela Strączek 84. Zdzisław Włodarek134. Agnieszka Kołek (Mazur)
35. Longin Święty 85. Maria Węgrzynowska135. Anna Kordys
36. Rita Kłosek 86. Henryk Siedlaczek136. Bożena Szczepanik
37. Edyta Śmieja-Piełka 87. Halina Siedlaczek137. Magda Krętosz
38. Józef Kłosek 88. Gizela Pawliczek138. Michał Murawski
39. Kazimiera Schöp 89. Janina Cybulska139. ks. Adam Pazurek
40. Engelbert Wieczorek 90. Ireneusz Wojcieski140. Patrycja Michalik
41. Józef Radecki 91. Wiesław Żurek141. Michalina Fojcik
42. Tadeusz Wielgos 92. Iwona Wronkowska142. Karolina Jankowska
43. Krystyna Gandurska 93. Irena Szreiner143. Tatiana Krawczyk
44. Jadwiga Muszyńska 94. Ewa Kłosek144. Marta Depta
45. Bronisław Śledź 95. Maria Sycha145. Irena Jakończa
46. Krystyna Cichowska 96. Sława Posor146. ks. Rafał Dappa
47. Zygmunt Rozpendowski 97. Barbara Kachel147. Damian Doleżoł
48. Elżbieta Polak 98. Halina Kulik148. Beata Ryszka
49. Helena Smyk 99. Aniela Morgała149. Ewa Piechaczek (Zock)
50. Urszula Radecka100. Barbara Porankiewicz150. Anna Zychowicz (Haider)

Nauczyciele i obsługa szkoły w roku szkolnym 2002/2003

mgr Krystyna Piszczyk